Wie komt er in aanmerking als medewerker?

Reaching out with love and compassion

Wie komt er in aanmerking als medewerker?

Allen die Liefde willen omzetten in actie
komen in aanmerking als medewerker

We hebben gezien hoe God zelf ‘Moved For All Nations’ in het leven heeft geroepen. Daarom achten we het noodzakelijk de spelregels, zoals ze in de Bijbel, Gods Woord, te lezen zijn in acht te nemen.
‘Moved For All Nations’ is internationaal en interkerkelijk en wil er toe bijdragen de eenheid binnen het lichaam van Christus te herstellen.
De kerkgeschiedenis heeft ernstige schade gebracht aan het getuigenis van Christus. Nochtans bad Jezus tot de Vader: ‘Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld herkent, dat gij Mij gezonden hebt, … ’(Johannes 17: 22,23.)
Tijdens mijn eerste reis naar India maakten we een tussenlanding in Israel. Op die zelfde dag kwam de ‘Reconciliation Walk’ (verzoenings wandeling) aan in Jeruzalem. Een tocht die 3 jaar geduurd heeft. Zij vertrokken in Duitsland en bewandelden de route zoals de kruistochten indertijd gevolgd hadden. Overal werd er vergeving gevraagd. Wij beleefden deze historische aankomst in Jeruzalem. In naam van alle christenen werd vergeving gevraagd aan de geestelijke leiders van Israel voor de gruwelijke daden van onze “christen” voorvaders.

Vergeving en verzoening moet het fundament zijn van onze bediening. Christus kwam in de eerste plaats om ons onze zonden te vergeven en ons te verzoenen met God. Er is Bijbels gezien geen andere weg en geen andere Boodschap dan het Evangelie van Jezus Christus waardoor mensen kunnen verzoend worden met God.
Daarom wil ‘Moved For All Nations’ deze Boodschap uitdragen in samenwerking met allen die haar geloven.
Goede werken zijn goed, maar voldoen niet. Zij zijn de vijand van het beste werk, het bekend maken van het Evangelie van Jezus Christus. Als we in Hem geloven en Hem volgen dan zullen de goede werken die God voor ons heeft voorbereid volgen en Zijn Liefde demonstreren.

Samenwerken als partner met Moved for All Nations

Samenwerken als partner met Moved for All Nations

U bent welkom als medewerker! Contacteer ons indien gewenst.